برف

مملکته داریم؟-۲

مملکته داریم؟-۲

ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند که نگذارند ما بنویسیم. این چند روز می‌خواستم بنویسم: چله بزرگه تموم شد و یه زمستون سخت و سرد و سوزانی ردیف نشد...