اعتراض

شجریان دلخواه ما

جفای بزرگی است به شجریان که بگوییم «خام شد. جوگیر شد. تندی کرد.» نظراتش اصلا غلط! اما این تخفیف‌ها به شجریان نمی‌چسبد.

هر لغز جایی و هر تکه مکانی دارد!

هر لغز جایی و هر تکه مکانی دارد!

آدمهای زیادی به صف بودند و سرعت کار آقای شاطر پایین بود. با یک دست نان می‌پخت و با یک دست گاهی سیگار از دهان می‌گرفت و به کناری می‌دمید. چند نفری که نان...