اشک

هدفمندی خاطره‌‌ها

هدفمندی خاطره‌‌ها

گفت: توی این جاده گریه‌ام می‌گیره. خاطره‌هام زنده میشه. پرسیدم: سهمت از سوخت چقدره؟ گفت: به جاده نمی‌رسونه. اما توی شهر بزرگ‌راه‌ها چی؟ میدون‌ها؟ خیابون‌ها… گفتم: خیابون‌ها که جای تو نیست. پر از طرحه....