اسید

شوخی‌های آبکی

شوخی‌های آبکی

دعوت به صرفه‌جویی … تا دو هفته پیش: در مصرف آب صرفه‌جویی کنید. هفته پیش: در مصرف اسید صرفه‌جویی کنید. این هفته: نخواستیم! همان در مصرف آب صرفه‌جویی کنید! پی‌نوشت: هفته پیش عده‌ای در...