آلودگی

توهین‌دان‌تان را تنظیم کنید!

صبح چشم‌ باز می‌کنید یک احساسی دارید که فکر می‌کنید به شما توهین شده!
همانطور که شما هی احساس می‌کنید به‌تان توهین شده، بقیه هم همین احساس را دارند دیگر.
احساس توهین شدن چند تا حالت دارد که از هیچ کدامش راه در رو ندارید.

بوس کنید، خوب می‌شود!

بوس کنید، خوب می‌شود!

دستور ۵۸ | چلچراغ ۶۴۸ | ما برای آلوده نشدن هوا، شونصد دستورالعمل داریم، یکی از یکی بی‌بخارتر و بدآموزی‌دارتر! پس بهتر است به‌جای اینکه فرت و فرت بگوییم چه‌کار بکنید، بگوییم چه کار نکنید!

تاریخ پر داد و دود

تاریخ پر داد و دود

ما همه دودی هستیم. از ازل اهل دود بوده‌ایم و تا ابد دودی خواهیم بود. چنانکه حافظ می‌گوید: دود از کفن برآید! | محمدعلی مومنی | هفته‌نامه‌ چلچراغ | شماره‌ی ۵۴۵