آبدوغ خیاری

در باب اهمیت فحش‌خوری!

در باب اهمیت فحش‌خوری!

اگر بگویم که من بسیار «نفهم» و بسیار «بی‌سوادم» شاید فکر کنید دارم شکست نفسی می‌کنم؛ یا اینکه خودم را تحقیر می‌کنم! نه! هیچکدام نیست و من به شدت «نفهم» و «بی‌سواد»م! موضوع خیلی...