شعر

ترکیدگی

ترکیدگی

دل به سبب ترکیدگی مسدود است، یا به دلیل گرفتگی ترکید؟

طنز عشق

طنز عشق

کاش/ در/ آغوشم/ بودی/ … اینها/ فقط مشتی کلمه‌اند/ آه/ کاش در آغوشم بودی!

یک جرعه‌ی چپ

یک جرعه‌ی چپ

در اقلیت لیوانی/ نخوردمش/ در اکثریت دریایی/ تا انتها/ مرا/ نوشید