انتقاد

دیوارهای شوت شیرین‌زن!

دیوارهای شوت شیرین‌زن!

یکم: با استفاده از فعل سوم شخص و در لفافه به کسی انتقاد می‌کنی، همان شخص در تائید انتقاد شما شروع می‌کنه به کف زدن و تشویق کردن. انگار نه انگار منظور شما خود...