گردشگری

هر عکس با تاج‌زاده هزار تومان!

هر عکس با تاج‌زاده هزار تومان!

قرار است زندان اوین به پارک موزه تبدیل بشود، مصطفی تاج‌زاده هم دوباره باید برگردد به همانجا.
کلا اوین چه زندان باشد، چه پارک و چه موزه، آقای تاج‌زاده گذرش به آنجا زیاد می‌افتد!