محمدرضا شجریان

چرا تمام نمی‌شوید، آقای شجریان؟!

آقای شجریان! سپاس که این همه آواز گذاشته‌اید که در نبود شما دست‌مان خالی نماند.
آقای شجریان! سپاس از این که وقتی زبان ما بند آمد، به جای ما حرف زدی و به جای ما خواندی و به جای ما غریدی. آقای شجریان سپاس که پشت ما در آمدی.

ستاره‌ها و سیاه‌چاله‌ها

روزگار غریبی است، نازنین. از زمانه محمدرضا شجریان هم دشوارتر. زمانه ستاره‌ها را می‌بلعد. زمانه‌ای که سیاه چاله است.