ماچ

موبایلی که سیم ندارد، تلفن نیست!

موبایلی که سیم ندارد، تلفن نیست!

تازه چشم‌مان گرم شده بود که صدای زنگ تلفن ولوله‌ای برپا کرد. پتوها و بالش‌ها به هوا رفت. در لحظه ۱۲ جفت دست در تاریکی کورمال کورمال طی الفرش کردند که تلفن همراه‌شان را پیدا کنند.

حرف‌های بهداشتی بزن! – ۱

حرف‌های بهداشتی بزن! – ۱

می‌گویند اول سال به هر وضعیت و کاری که باشید تا آخر سال وضع و کارتان همان خواهد بود. پس بکوشید کار بدی نکنید و در وضعیت بدی قرار نگیرید. مخصوصا بعضی کارها سلامتی...